SİTOKİNLER VE İMMÜNOREGÜLASYON (2023)

x x

SİTOKİNLER VE İMMÜNOREGÜLASYON (1)

INFECTIOUS DISEASE

BAKTERIYOLOJİ İMMÜNOLOJİ MYCOLOGY PARASITOLOGY VIROLOGY

İMMÜNOLOJİ- BÖLÜM ONÜÇ
SİTOKİNLER VE İMMÜNOREGÜLASYON

Dr Gene Mayer
Professor
Department of Pathology, Microbiology and Immunology
University of South Carolina School of Medicine

Çeviri:
Doç. Dr. Erkan Yula

İzmir, Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

TURKISH
FRANCAIS
PORTUGUES
Let us know what you think
FEEDBACK
SEARCH
Logo image © Jeffrey Nelson, Rush University, Chicago, Illinois and The MicrobeLibrary

Edited and illustrated by Dr Richard Hunt

ÖĞRENİM HEDEFLERİ
(i) Doğal immunite, (ii) kazanılmış immunite ve (iii) hematopoez mediatörlerinin majör sitokinlerini vurgulamak.

İmun cevap düzenlenmesinin tartışılması

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Monokinler, Lenfokinler, İnterlökinler, Kemokinler, TNF-α, IL-1, IL-10, IL-12, İnterferonlar, IFN-γ, IL-2, IL-4, IL-5, TGF-β, GM-CSF, M-CSF, G-CSF, Treg’ler

Şekil 1A
Çeşitli sitokinlerin ortak alt üniteleri ile ilgili reseptörler

Şekil 1B
İnterferon reseptör ailesi

GENEL BAKIŞ

Sitokinler, hücreler arasında mediatör olarak davranan çeşitli antikor olmayan proteinlerin oluşturduğu bir gruptur. Bunlar, başlangıçta mediatör olarak davranan ve bağışıklık süreçleri regüle eden immün sistem hücrelerinin ürünleri olarak tanımlanmışsa da bu gün artık birçok sitokinin immün sistem dışındaki hücreler tarafından da üretildiği ve immün sistem dışı hücreleri de etkileyebileceği bilinmektedir. Sitokinlerin, günümüzde çeşitli bozuklukların tedavisi için, biyolojik cevabı modifiye edici olarak klinik kullanımı bulunmaktadır. Sitokin terimi büyük bir protein grubunu tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir ancak belirli türde sitokinleri tanımlamak için yaygın kullanılan diğer terimler de vardır. Bunlar aşağıdakileri içerir:

 • Monokinler, tek çekirdekli fagositik hücreler tarafından üretilen sitokinler
 • Lenfokinler, Aktive lenfositlerden, özellikle Th hücreleri tarafından üretilen sitokinler
 • İnterlökinler, lökositler arasında mediatör olarak hareket sitokinler
 • Kemokinler, öncelikle lökosit göçünden sorumlu küçük sitokinler

Sitokinler, sitokin ağı denilen daha büyük birbiriyle ilişkili proteinler sisteminin ve sinyal iletiminin bir parçası olarak işlev görür. Bunlar, farklı hücrelerin hücre tarafından alınan diğer sinyallere bağlı olarak aynı sitokine farklı yanıt verebildiği karmaşık etkileşimlerdir. Sitokin sinyalizasyonu oldukça değişkendir ve hem koruyucu hem de hasar verici tepkilere neden olabilir. Bir sitokin, genellikle diğer sitokinlerin sentezini etkiler. Bir kaskad başlatabilirler, arttırabilirler ya da diğer sitokinlerin üretimini bastırabilir. Ayrıca, genellikle diğer sitokinlerin davranışlarını etkileyebilirler. Bu etkiler antagonistik, aditif ya da sinerjistik olabilir.

Sitokinler genellikle öncül proteinler olarak depolanamazlar. Aksine onların sentezi, gen transkripsiyonu tarafından başlatılır ve mRNA'ları kısa ömürlüdür. Bağışıklık yanıtta ihtiyaç duyulduğunda üretilirler. Sitokinleri kodlayan genler, birbirinden çok az farklı ama biyolojik olarak önemli biyoaktiviteye sahip proteinler elde etmek için alternatif kırpılma ile varyantlar üretebilir.
Pek çok özgün sitokin hem doğal hem de kazanılmış bağışıklık yanıta dahil olan çok sayıda hücre türleri tarafından üretilir. Özgün sitokinler birçok hücre tiplerine etki eder (başka deyişle, pleotropiktirler) birçok durumda benzer fonksiyonları vardır (örnmeğin ihtiyaçtan fazladırlar). . Fazlalık sitokin reseptörlerinin niteliğine nedeniyledir.

Sitokinler reseptörleri, ortak yapısal özelliklerine göre aileler halinde gruplandırılabilen heterodimerler dir (bazen heterotrimerler); bir alt birimi belirli bir ailenin tüm üyeleri için ortaktır. Bazı örnekler, Şekil 1 'de gösterilmiştir.

 • Tip 1 sitokin reseptörleri (IL-2R ailesi), sitokin reseptörlerinin en büyük ailesidir. Bu aile ortak bileşenleri göre üç alt-gruba ayrılmıştır: IL2Rγ ortak β ve gp130 (Şekil 1A). Bu reseptörlerin intrinsik protein tirozin kinaz aktivitesi yoktur. Ligand (sitokin) bağlanması reseptör dimerizasyonuna ve hücre içi sinyal başlatılmasına yol açar.
 • Tip 2 sitokin reseptörlerinin (IFNR ailesi) alt ünitelerin ekstraselüler parçalarındaki sisteinleri korunmuştur. Hücre-dışı domainler aynı zamanda, bu sitokin reseptör ailesinin ardışık immünoglobülin benzeri bölgeleri özelliğine sahiptir. Bu reseptör alt-üniteleri de (Şekil 1 B 'de * ile belirtilmiştir) ayrıca tirozin kinaz aktivitesine sahiptir.

Kemokin reseptörleri tüm GTP bağlayıcı proteinler ile bağlantılı yedi transmembran segmentine sahiptir. Onlar seçici olarak belirli lenfosit popülasyonlarında eksprese edilirler ve bağlandıkları kemokin ailesine göre isimlendirilirler; CXCR ligandı gibi CXC kemokinlere bağlanırken CCR (CC reseptörü) ligandı gibi CC kemokinlere bağlanır (kemokinlerin adlandırma kuralı aşağıda tartışılacaktır).

Tüm aile üyelerinin sitokin bağlanma ve sinyal transdüsyonu fonksiyonlarında alt birimleri ortak olduğu için, bir sitokin reseptörü genellikle aynı aileden başka sitokine de yanıt verebilir. . Böylece, örneğin izole bir IL-2 eksikliği, diğer sitokinler (IL-15, IL-7, IL-9 vs) onun işlevini de yerine getireceğinden, olumsuz bir etkiye neden olmaz. Benzer şekilde, bir sitokin reseptörü alt-ünitesindeki bir mutasyon genellikle çok az bir etkiye sahiptir. Öte yandan, ortak alt birimdeki bir mutasyonun önemli etkileri vardır. Örneğin IL-2R gama alt-ünitesi genindeki bir mutasyon bir tam ya da tama yakın T ve B hücre bozuklukları ile karakterize insan X'e bağlı ağır kombine immün yetmezliği (XSCID)’ne neden olur.

Sitokinler hedef hücreler üzerindeki spesifik reseptörlerine yüksek afinite ile bağlanır ve hücreler sitokine yanıta göre:

 • Sitokin salgılanan aynı hücre (otokrin)
 • Yakındaki bir hücre (parakrin)
 • Dolaşım aracılığıyla uzak bir hücre (endokrin)’dir. Sitokinlere hücresel yanıt genellikle yavaştır (saatler) çünkü yeni mRNA ve protein sentezini gerektirir.
Şekil 2
İnterferon gamanın immun sistem üzerinde immunregülatör rolleri. IFN alfa ve IFN betadan antiproliferatif ve anti-ral aktivitelerinin daha zayıf olduğuna dikat ediniz. Üçü arasında makrofaj aktivasyonu ve MHC sınıf II ekspresyonu indüksiyonun en güçlü yapan IFN gamadır.

SİTOKİN KATEGORİLERİ

Sitokinler fonksiyonlarına veya kaynağına göre farklı kategoriler halinde gruplandırılabilir ancak çok farklı hücreler tarafında üretilebilmeleri ve birçok farklı hücreyi etkileyebilmeleri nedeniyle sınıflandırma girişimlerinde sınırlamalar yaşanacağı akılda tutulmalıdır.

Doğal bağışıklığın mediatörleri (doğal bağışık yanıt)

Doğal bağışıklık sisteminde önemli rol oynayan sitokinler şunlardır: TNF-α, IL-1, IL-10, IL-12, tip I interferonlar (IFN-α ve IFN-β), IFN-γ, ve kemokinler.

TNF-α
Tümör nekroz faktör alfa mikroplara, özellikle Gram negatif bakterin lipopolisakkarid (LPS) 'lerine karşı yanıtta aktifleşmiş makrofajlar tarafından üretilirler. Akut inflamasyonda önemli bir aracıdır. Endotel hücrelerinin adezyon moleküllerini üretmek üzere uyararak ve sitokinler için kemotaktik olan kemokinleri üreterek enfeksiyon bölgelerine nötrofil ve makrofajların yapışmasına aracılık eder. TNF-α, aynı zamanda, ateş oluşumu için hipotalamusa etki eder ve akut faz protein üretimini kolaylaştırır.

IL-1
İnterlökin-1, aktive makrofajlar tarafından üretilen diğer bir enflamatuar sitokindir. Etkileri, TNF-α’ya benzer ve aynı zamanda T hücrelerinin aktive edilmesine yardımcı olur.

IL-10
İnterlökin 10, aktive edilmiş makrofajlar ve Th2 hücreleri tarafından üretilir. Bu ağırlıklı olarak inhibitör bir sitokindir. IFN-γ’nın Th1 hücreleri tarafından üretimini inhibe eder, böylece bağışık yanıtı Th2 tipe kaydırır. Aynı zamanda, aktive edilmiş makrofajlarda sitokin üretimini, sınıf II MHC ekspresyonunu ve makrofaj üzerindeki ko-stimulatör molekülleri inhibe eder, bu da immün yanıtta azalma ile sonuçlanır.

IL-12
İnterleukin 12 aktive edilmiş makrofajlar ve dendritik hücreler tarafından üretilir. IFN-γ üretimini ve Th hücrelerin Th1 hücrelere farklılaşmasını uyarmaktadır.. Buna ek olarak, Tc ve NK hücrelerinin sitolitik fonksiyonlarını artırır.

Tip I interferonlar
Tip I interferonlar (IFN-α ve IFN-β), birçok hücre türü tarafından üretilir ve hücrelerde viral replikasyonu inhibe etmede görev yaparlar. Ayrıca, hücrelerde CTL’ler ile öldürülmeye karşı onları daha hassas hale getiren sınıf I MHC moleküllerinin ifadesini arttırır. Tip I interferonlar ayrıca NK hücreleri aktive etmektedir.

INF-γ
İnterferon gama, daha düşük ölçüde Tc ve NK hücreleri tarafından da üretilebilse de, asıl olarak Th1 hücreler tarafından üretilen önemli bir sitokindir. Şekil 2'de de gösterildiği gibi, hem doğal hem de adaptif bağışıklık sistemde çok sayıda fonksiyona sahiptir.

Kemokinler
Kemokinler, birçok türden lökositler ve diğer hücre tipleri tarafından üretilen kemotaktik sitokinlerdir. Bunlar, enfeksiyon bölgelerine lökositleri yönlendiren ve hangi hücrenin epitelden geçip nereye gideceğini belirleyerek lenfosit trafiğinde rol oynayan büyük bir molekül ailesini temsil eder. Korunmuş sistein aralıklarına dayalı olarak dört kemokin ailesi vardır. Bir CXC yapısına (arasında farklı bir amino asit ile iki sistein) sahip α-kemokinler ve CC yapısına (iki komşu sistein) sahip β-kemokinler bunlara iki φrnektir. Baπύmsύz kemokinler(aynύ aile iηinde) genellikle birden fazla reseptφre baπlanύr.

Şekil 3
İnterlökin-2’nin immuno-regülatör davranışları

Şekil 4
T hücre proliferasyonu ve sitokinler. T hücreler sessiz durumdayken interlökin 2, 4 ve 7 gibi sitokinleri üretmez . Ya da yüksek miktarda reseptör eksprese etmez. IL-2 reseptörleri yoktur. T hücre aktivasyonu yüksek afiniteli IL-2 reseptörlerinin oluşumu, IL-2 ve IL-4 sentez ve sekresyonunun uyarılması ile sonuçlanır. Bunlar reseptörlerine bağlanır ve hücreler prolifere olur. İnterlökinlerle uyarılma azaldığında (örneğin antijen uyarımı azaldığında) reseptörler bozunur ve proliferasyon fazı sonlanır. Not: sitokinlerle stimulasyon parakrin ya da otokrin olabilir.

Kazanılmış immünitenin mediatörleri

Kazanılmış bağışıklık sistemde önemli rol oynayan sitokinler: IL-2, IL-4, IL-5, TGF-β, IL-10 ve IFN-γ’dır.

IL-2
IL-2, daha düşük düzeyde Tc hücreleri tarafından yapılabilse de Th hücreleri tarafından üretilir. T hücreleri için ana büyüme faktörüdür. Ayrıca Şekil 3 de gösterildiği gibi, B hücrelerinin büyümesini teşvik ededebilir, NK hücreleri ve monositleri aktive edebilir. IL-2 T hücreleri üzerinde otokrin etkilidir. T hücrelerinin aktivasyonu IL-2R ekspresyonu ve IL-2 üretimi ile sonuçlanır. IL-2, IL-R'ye bağlanır ve hücre bölünmesini teşvik eder. T hücrelerin antijen tarafından uyarılması bittiğinde, IL-2R sonunda azalır ve çoğalma fazı sona erer Şekil 4.

IL-4
İnterlökin 4 makrofajlar ve Th2 hücreleri tarafından üretilir. Naif Th hücrelerinin Th2 hücrelerinin dönüşümünü ve antikor yanıtın oluşması ile sonuçlanan farklılaşmış Th2 hücre büyümesini teşvik eder. Ayrıca, Ig sınıfının IgE izotipine anahtar çevirimini stimule eder.

IL-5
İnterlökin 5 Th2 hücreleri tarafından üretilir ve B hücrelerinin ve eozinofillerin büyümesini ve farklılaşmasını güçlendirmede rol oynar. Ayrıca, olgun eosinofilleri aktive eder.

TGF-β
Transforme edici büyüme faktörü beta, T hücreleri ve diğer hücre türü tarafından üretilir. Esas olarak inhibitör bir sitokindir. T hücrelerinin çoğalmasını ve makrofaj aktivasyonunu inhibe eder. Aynı zamanda, pro-enflamatuar sitokinlerin etkilerini, PMN ve endotelyal hücreleri üzerine etki ederek bloke edebilir.

Hematopoez stimulatörleri
Bazı sitokinler hematopoetik hücrelerin farklılaşmasını uyarır. Bunlar, kemik iliği öncüllerinin farklılaşmasını teşvik eden GM-CSF, öncül hücrelerin büyümesini ve monositler ve makrofajlara farklılaşmasını teşvik eden M-CSF ve PMN’lerin üretimini teşvik eden G-CSF’yi kapsar.

Interlökin 17
IL-17, yaklaşık 150 amino asit uzunluğunda bir proenflamatuar sitokindir. IL-17 ailesi, dizi homolojisini paylaşan ancak doku ekspresyonuyla farklılaşan altı üyeyi kapsar. IL-17, Th17 hücreler tarafından üretilir ve aşırı ekspresyonu multipl skleroz, romatoit artrit ve inflamatuar bağırsak hastalığı dahil olmak üzere otoimmün hastalıklarla ilişkilendirilmiştir.

Şekil 5a
Sitokin ağı. Lenfositler ve makrofajlar ile hipotalamus, adrenaller ve karaciğer arası iletişim.

Şekil 5b
Sitokin ağı. Lenfositler ve makrofajlar ile diğer hücreler ve dokular arası iletişim.

SİTOKİN AĞLARI

Çoğu araştırmanın odak noktası sitokinlerin üretimi ve bağışıklık sistemi hücreleri üzerine etkileri olmasına rağmen, çoğunun pek çok başka hücreleri ve organ sistemlerini etkilediği hatırda tutulmalıdır. Aslında sitokin ağı oldukça karmaşıktır ve birbirleri arasında örtüşen diziler ve ilişkili bağlantılar gösterirler. Bu ağ içinde, bir sitokin kendinin, diğer sitokinlerin veya sitokin reseptörlerinin (hem kendinin hem de diğer sitokinlerin reseptörlerinin) sentezini arttırabilir ya da suprese edebilir ve başka sitokinler ile antagonize edilebilir veya sinerji içinde olabilir.
Sitokin ağı içindeki bazı etkileşimlerin gösterildiği diyagram Şekil 5 a, b ve c'de sunulmaktadır.

Şekil 5c
Sitokin ağı. Lenfositler, makrofajlar ve bağışıklık sisteminin diğer bileşenleri arasında iletişim

Şekil 6
Antikorla regülasyon. Çözünür antikorlar antijen bağlamada hücre yüzey Ig ile yarışır(solda) ya da Fc reseptörlerine bağlanarak inhibitör sinyal oluşumuna yol açar (sağda)

İMMÜNOREGÜLASYON

Bir immün cevabının büyüklüğü, lenfositlerin antijen sunucu aktivasyonu ile cevabı önleyen ya da azaltan negatif regülatör etkiler arasındaki dengeyle belirlenir. Düzenleyici mekanizmalar, bir bağışıklık tepkisinin tanıma, aktivasyon veya efektör aşamasında rol oynayabilir. Daha önce tartışılan düzenleme örnek olarak şunları içerir:

 • Ko-stimülasyon yokluğunda antijen tanıma anerjiyle sonuçlanır
 • B7-CTLA-4 bağlanmasıyla antijenin tanınması T hücresi aktivasyonunun down-regülasyonu ile sonuçlanır
 • Bağışıklık hücreleri üzerinde stimulatör ve inhibitör etkili sitokinler
 • İdiyotipik/anti-idiyotipik etkileşimler bağışıklık yanıtının stimülasyon ya da inhibisyonuna neden olur
 • Antijenle karşılaşma yolu ve dozu bir durumda korunmaya diğer bir durumda ise toleransa neden olan farklı Th yanıtlarını tetikleyebilir.

Bunlara ek olarak bağışiklık yanıtın regüle edilebileceği başka yollar da mevcuttur.

Antikorla regülasyon(Şekil 6)

Solübl antikorlar B hücreleri üzerindeki antijen reseptörleriyle yarışarak B hücresi aktivasyonunu önleyebilir ya da bloke edebilir. Buna ek olarak, antijen-antikor kompleksleri B hücreleri üzerindeki Fc reseptörlerine bağlanabilir ve B hücrelerine önleyici bir sinyal gönderebilir. Bu durumda düzenleme tanıma düzeyine gerçekleşir. Ayrıca, antijen-antikor kompleksleri B hücrelerine önleyici bir sinyal göndererek, B hücreleri üzerindeki Fc reseptörlerine bağlanabilir. Buradaysa düzenleme aktivasyon seviyesinde gerçekleşir.

Antikor ayrıca ASH için antijen kaynağını koruyarak aktivasyonu düzenleyebilir (arttırıcı yönde). Bu durumda, antikor komleman sistemi bağlayan ve aktive eden bir immun kompleks oluşturmak üzere antijeni bağlar. Kompleman aktivasyonu ASH üzerindeki kompleman reseptörüne bağlanmayı sağlar.

Sitokinlerle regülasyon

Sitokinler hem pozitif hem de negatif regülatörlerdir. Bunlar, immun cevabın birçok aşamasında rol alır, ancak aktivitesi efektör hücreleri üzerindeki reseptör ekspresyonu kadar aynı mikroçevrede sunulan diğer sitokinlere de bağlıdır. Sitokinler meydana gelen immün yanıtın tipini ve büyüklüğünü düzenler.

Regülatör T hücreleriyle düzenleme (Treg’ler)

Regülatör T hücreleri (Treg’ler) yakın zamanda tanımlanmış immun cevabı düzenleyici hücre popülasyonlarıdır. Onlar ilk T hücre aktivasyona engel olmak yerine, devam eden yanıtı inhibe ederek kronik ve muhtemelen zararlı yanıtları önlerler. Th1, Th2 veya TH17 hücrelerinin özelliklerini taşımazlar ancak hem Th1 hem de Th2 yanıtını baskılayabilir.

Doğal Treg oluşumu
Timus Treg olarak işlev gören CD4 +/ CD25 +/ Foxp3 + hücreleri meydana getirir. Bu Treg’ler hücresel temasa bağımlı bir yolla immun yanıtı baskılar ancak bu supresyon mekanizması henüz kanıtlanmamıştır.

İndüklenen Treg’ler
Periferde bazı T hücreleri Treg’lere dönüşmek üzere antijenlerle, IL-10 ve TGF-β2’den biri ile uyarılır. IL-10 ile indüklenen Treg’ler CD4+/CD25+/Foxp3 –‘tir ve Tr1 olarak anılırlar. Bu hücreler IL-10 salınımıyla immun yanıtı baskılarlar. TGF-β ile indüklenen Treg’ler CD4+/CD25+/Foxp3+’tir ve indüklenen Treg’ler olarak anılırlar. These cells suppress by secretion of TGF-β. Bu hücreler TGF-β salınımıyla baskılanırlar.

CD8 + Treg'ler
Bazı CD8 + hücreler, Treg hücresine dönüşmek üzere antijen ve IL-10 ile indüklenebilir. Bu hücreler, CD8 / Foxp3 +’tir ve hücresel temasa bağımlı bir mekanizma ya da sitokin salgılanmasıyla immünsistemi bastırırlar. Bu hücreler, in vitro olarak gösterilmiştir ama in vivo olarak mevcut olup olmadığı bilinmemektedir.

İmünoregülasyonu etkileyen genetik faktörler

MHC-bağlantılı genler enfeksiyon yanıtının kontrolüne yardımcı olurlar. Bazı HLA haplotipleri, yanıt oluşturan veya oluşturmayan bireylerin duyarlı veya dirençli olmasıyla ilişkilidir.

MHC dışı genler de ayrıca immunoregülasyona katılır. Makrofaj aktivitesi ile ilişkili olarak fagolizozoma nitrit (NO2-) taşınması ile ilgili bir taşıyıcı proteini, doğal direnç-ilişkili makrofaj proteini-1 (NRAMP1)’i, kodlayan gen buna bir örnektir. Bu gendeki polimorfizmler makrofajların aktivitesini değiştirebilir.

Yukarıda ele alındığı gibi sitokin, kemokin ve bunların reseptörleri immunregülasyona katılmaktadır. Başta reseptörler olmak üzere bunları kodlayan genlerdeki polimorfizmlerin, enfeksiyona duyarlılık ya da otoimmün hastalık oluşumuyla ilişkili olduğu gösterilmiştir.

Tablo 1 - SİTOKİNLERİN ÖZELLİKLERİ

Sitokin

Kaynaklandığı Hücre

Hedef Hücre

Başlıca etkileri

IL-1

Monositler
Makrofajlar
Fibroblastlar
Epiteliyal hücreler
Endoteliyal hücreler
Astrositler

T hücreler; B hücreler
Endoteliyal hücreler
Hipotalamus
Karaciğer

Kostimulatör molekül
Aktivasyon (inflamasyon)
Ateş
Akut faz reaktanları

IL-2

T hücreleri
NK hücreleri

T hücreler
B hücreler
Monositler

Büyüme
Büyüme
Aktivasyon

IL-3

T hücreleri

Kemikiliği öncülleri

Büyüme ve farklılaşma

IL-4

T hücreleri

Naif T hücreler
T hücreler
B hücreler

TH 2 hücrelere dönüşüm
Büyüme
Aktivasyon ve büyüme; Ig E’ye izotip çevrimi

IL-5

T hücreleri

B hücreler
Eozinofiller

Büyüme ve aktivasyon

IL-6

T hücreleri
Makrofajlar
Fibroblastlar

T hücreler
B hücreler
Matür B hücreler
Karaciğer

Kostimulatör molekül
Büyüme(insanda)
Akut faz reaktanları

IL-8 family

Makrofajlar
Epiteliyal hücreler
Plateletler

Nötrofiller

Aktivasyon ve kemotaksis

IL-10

T hücreleri (TH2)

Makrofajlar
T hücreler

ASH aktivitesinin inhibisyonu
Sitokin üretiminin inhibisyonu

IL-12

Makrofajlar
NK hücreleri

Naif T hücreler

TH 1 hücreye dönüşüm

IFN-gamma

T hücreleri
NK hücreleri

Monositler
Endoteliyal hücreler

Özellikle makrofajlar olmak üzere çoğu dokudaki hücreler

Aktivasyon
Aktivasyon

MHC sınıf I ve II artışı

TGF-beta

T hücreleri
Makrofajlar

T hücreler
Makrofajlar

İnhibisyon aktivasyon ve büyüme
Aktivasyon inhibisyonu

GM-CSF

T hücreleri
Makrofajlar
Endoteliyal hücreler
Fibroblastlar

Kemikiliği öncülleri

Büyüme ve farklılaşma

TNF-alpha

Makrofajlar
T
hücreleri

IL-1 ile benzer

IL-1 ile benzer

IL = interleukin
GM-CSF = granulocyte-macrophage colony stimulating factor
IFN = interferon TNF = tumor necrosis factor
TGF = transforming growth factor

Mikrobiyoloji ve İmmünoloji On-line, İMMÜNOLOJİ Bölümüne Dönünüz


This page last changed on Thursday, March 31, 2016
Page maintained by
Richard Hunt

FAQs

Sitokin nedir immün sistem? ›

Sitokinler, organizmada immün sisteminin regülasyonunda ve inflamatuar olaylarda önemli rol oynayan moleküllerdir. Lenfositlerin meydana getirdiği sitokinlere lenfokin, monositlerin meydana getirdiği sitokinlere ise monokin denir.

Sitokin nedir ne işe yarar? ›

Sitokinler bağışıklık, inflamasyon ve hematopoeze aracılık eden ve bunları düzenleyen küçük salınan proteinlerdir. Uyarılan hücrelerden oldukça kısa sürede salgılanırlar fakat depolanmazlar. Bir bağışıklık uyarısına tepki olarak de novo üretilirler.

Sitokin hangi besinlerde bulunur? ›

İstiridye, ıstakoz, yengeç gibi deniz ürünleri bol selenyum içerir ve grip virüslerine karşı beyaz kan hücrelerinin sitokin üretmesine yardımcı olur.

Sitokin salınım sendromu nedir? ›

Sitokin salınım sendromu (SSS), enfeksiyon ve ilaç kullanımı gibi çeşitli faktörler tarafından tetiklenebilen bir sistemik inflamatuar yanıt sendromu türüdür.

Sitokin nedir Kanser? ›

Sitokinler, lenfosit ve makrofajlar gibi bağışıklık hücrelerinin glikoprotein ürünleridir. Sitokinler savunma fonksiyonlarına efektör aracılık etmektedir ve kendilerine karşı genellikle sitotoksik değillerdir. İnterlökinler, interferonlar (IFN), koloni-stimüle edici faktörler ve TNF sitokindir.

Sitokin çeşitleri nelerdir? ›

Doğal bağışıklık sisteminde önemli rol oynayan sitokinler şunlardır: TNF-α, IL-1, IL-10, IL-12, tip I interferonlar (IFN-α ve IFN-β), IFN-γ, ve kemokinler.

Sitokinin gübre ne işe yarar? ›

Sitokininler, Auxinler ile birlikte hücre bölünmesi kontrolünde görev alır. Arttırılmış hücre büyümesini ve hücre genişlemesini tetikler. Protein sentezini destekler. Erken ya da genç hücre gelişmesine yardımcı olur.

Interlökin sitokin mi? ›

İnterlökin, ilk kez görüldükleri beyaz kan hücreleri lenfositlerince ekspresse edilen gizli sinyalleme molekülleri olan sitokinlerin bir grubudur.

Kemokin ne demek tıp? ›

Kemokinler farklı hücre tiplerini aktive eden ve selektif olarak onlarla ilişki içerisinde olan bir polipeptid ailesidir. İnflamasyon, enfeksiyon, doku hasarı, allerji, kardiyovasküler hastalıklar, ayrıca malign tümör patofizyolojisinde rol alırlar.

Sitokin kim üretir? ›

Sitokinler oldukça çeşitli hücreler (hemopoietik ve non-hemopoietik hücrelerin hepsi) tarafından üretilirler ve hücrelerin civarlarında veya canlının bütün her yerinde etkili olabilirler.

Sitokinin hormonu nedir? ›

Sitokinin. Tohumların gelişimi sırasında oksinle birlikte çalışarak kök ve gövde oluşumunu düzenler. Ayrıca kloroplast oluşmasını sağlayarak yaprakların sararmasını ve yaşlanmayı önler. Hücre bölünmesini uyarır.

Th1 ve Th2 hücreleri nedir? ›

TH1 hücreleri hücre içi enfeksiyonlara neden olan bakteri, virüs, parazit ve mantarlara karsı savunmada ve bazı otoimmün yanıtlarda rol oynar. TH2 hücrelerin ürettiği IL4, B lenfositlerini aktive ederek IgE salınımına yol açar. IgE İmmün yanıta aracılık eden mast hücreleri ve bazofillerin aktivasyonunda da rol oynar.

Il 6 ne işe yarar? ›

IL-6, sadece akut faz reaksiyonlarını ortaya çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda son-aşama B hücresi farklılaşması, immünoglobulin salgılanması ve T hücresi aktivasyonu yoluyla spesifik hücresel bağışıklık yanıtının gelişmesine yol açar.

CLS sendromu nedir? ›

Aagenaes sendromu, diğer adıyla kolestaz lenfödem sendromu (İngilizce: cholestasis-lymphedema syndrome; CLS), doğumsal olarak karaciğer içerisinde (intrahepatik) safra akışında durağanlaşma ve yavaşlama (kolestaz) ile birlikte el ve ayak sırtında daha belirgin olmak üzere lenfödem görülen sendromdur.

İmmün tedavisi nedir? ›

İmmünoterapi, bağışıklık sisteminin kanser hastalığına karşı savaşmasına yardımcı olan bir kanser tedavisi türüdür. Bağışıklık sistemi yani immün sistem ise vücudunun enfeksiyonlarla ve diğer hastalıklarla savaşmasına yardımcı olan sistemin bütününe verilen isimdir.

Immüno Onkoloji ne demek? ›

İmmüno-onkolojik tedaviler(immünoterapi) nedir? İmmüno-onkojik tedaviler, vücudun kendi bağışıklık sisteminin kansere karşı savaşmasını sağlayan ilaçlardan oluşur. Bu ilaçlar bağışıklık sistemimizi aktif hale getirip çalıştırarak, kanser hücrelerinin tanınıp yok edilebilmesini sağlamaktadırlar.

Kanserli hücreleri ne öldürür? ›

Kemoterapi, radyoterapi ve immunoterapi gibi mevcut tedaviler, apoptosis olarak bilinen bir yönteme dayanıyor. Bu yöntemde, kaspaz adı verilen proteinler aktive edilerek kanser hücreleri öldürülüyor.

Covid sitokin fırtınası nedir? ›

Sitokin Fırtınası Sendromu (Cytokine Storm Syndrome=CSS), faklı enflamatuar etyolojiler nedeniyle ortaya çıkıp; karşı konulamayacak kadar şiddetli sistemik enflamasyon, hemodi- namik dengesizlik, çoklu organ yetmezliği ve potansiyel olarak ölüme kadar götüren bir hastalık grubudur.

T hücreleri nedir ne işe yarar? ›

T hücreleri, lenfositlerin bir alt kümesini oluşturur ve bağışıklık yanıtında önemli bir yere sahiptir. 'T' kısaltması timüsden gelmektedir ki timüs bu hücrelerin son olgunlaşma evrelerinin geçtiği organdır. Sitotoksik T hücreleri (CD8+) enfekte hücreleri, tümör hücrelerini ve organ nakli ile gelen hücreleri yok eder.

Natural killer hücreler nedir? ›

Doğal öldürücü hücreler (Natural Killer, NK) kemik iliğinden kaynaklanan büyük granüllü lenfositler olup doğal immünitenin en önemli hücreleridir. Yabancı antijenlere karşı ilk basamak savunmada görev alırlar.

Bitkide sitokinin hormonu ne işe yarar? ›

Aktif hücre bölünmesine sahip tüm dokular yeterli miktarda sitokinin ihtiva ederler. Özellikle kök meristemlerinde sentezlenir ve daha sonra ksilem aracılığıyla bitkinin yeşil aksamlarına taşınır. Hücre bölünmesinde etkili olan ve yaşlanmayı geciktiren hormonlardır.

Giberellin hormonu ne işe yarar? ›

Giberellin, ikinci grup bitki hormonudur. 1950'li yıllarda karakterize edilen giberellinler 80'den fazla bileşin bulunduğu bir gruptur. Giberellinlerin esas etkisi, bitkilerin boyuna büyümesini sağlamaktır.

Alginik asit ne işe yarar? ›

Suda akışkan olmayan kolloidal bir çözelti vererek çözünen krem rengi bir tozdur. Alginik asidin tuzları olan alginatlar, kolloitleri ve emülsiyonları kararlı duruma getirmek için doldurma yapımında kalınlaştırıcı olarak, alkolsüz içkilerde asıltıları kararlı duruma getirmede ve dişçilikte kullanılır.

Kemokinler nelerdir? ›

Kemokinler, inflamasyonda ve homeostazda lökositlere ve stem hücrelere kemotaksi yaptıran sitokinlerdir. Kemokinler, heparin ba layan proteinlerdir ve lökosit migrasyonunu düzenlemekte, bunun yanında anjiyogenez ve lökosit degranülasyonu gibi süreçlerin de gerçekle mesine yardımcı olmaktadır.

Interferon nedir immünoloji? ›

İnterferon (İFN), vücut hücrelerinin çoğunluğunca sentezlenen ve bakterilere, parazitlere, virüslere ve urlara karşı etki gösteren bir proteindir. Sitokin olarak bilinen, glikoproteinlerin en büyük sınıfı altında incelenirler.

Perforin ve Granzim nedir? ›

Perforin/Granzim yolu: NK hücrelerinin içerisinde bulunan keseciklerde depolanan perforin, hücre dışına salınarak hedef hücre yüzeyinde geçirgenliği arttırır. Ardından gönderilen granzim apoptoza neden olarak, hücreyi ölüme götürür.

Bağışıklık sisteminin baskılanması ne demek? ›

Allerjik ve otoimmun hastalıkların tedavilerinden birisi bağışıklık sisteminin baskılanması yani zayıflatılmasıdır. Teorik olarak immun sistemin uyarılması yani bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi allerjiyi ve otoimmun hastalıkları azdırabilir.

Il 10 ne yapar? ›

İnterlökin 10 (IL-10), anti-inflamatuar sitokindir. Aynı zamanda insan sitokin sentez inhibitör faktörü (SSIF) olarak da bilinir. Mikrop kaynaklı antijenlere karşı oluşan immun cevabı negatif yönde düzenlemektedir.

Interlökinler nedir ne işe yarar? ›

İnterlökinler, B ve T lenfositlerinin spesifik olarak gelişme ve farklılaşmalarını düzenlerler. Lenfopoisesis'de ve immün cevabın kontrolünde önemli rolleri vardır. Özellikle IL-3, non-lenfoid hücrelerin büyüme, farklılaşma ve aktivasyonlarında görev yapar.

Yoğurt bağışıklık sistemini güçlendirir mi? ›

Vücut direncini artırıyor

Yoğurt içerdiği probiyotikler sayesinde hem bağırsak florasını hem bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Bağırsak florasını düzenlediği için kolon kanseri riskini düşürmekte, bağışıklığı güçlendirdiği için alerjik hastalıklara karşı direnci artırmaktadır.

Bağışıklığı en hızlı ne güçlendirir? ›

Bağışıklık sistemini güçlendiren vitamin ve mineraller

C vitaminin yanı sıra Omega 3 yağ asitleri (deniz ürünleri), E vitamini (badem, yer fıstığı, fındık), A vitamini, D vitamini, B grubu vitaminler, probiyotikler, selenyum, çinko ve demir gibi mineraller de bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli rol oynamaktadır.

Canan Karatay bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? ›

Canan Karatay, yaz sebzelerinin kışın tüketilmemesi gerektiğini söyleyerek, bağışıklık sistemini güçlendirmek için lahana, brokoli, karnabahar, kereviz, turp, ev turşusu, soğan ve karnabahar yenmesini önerdi. Prof. Dr. Karatay, “Turp yerseniz turp gibi olursunuz” dedi.

Sitokinin nerede taşınır? ›

Sitokinin yaşlanmayı - yapraklarda sararmayı geciktiriyor. yaşlı yapraklar, özellikle stres altında • Kökler, daha sonra buradan gövdeye taşınır.

Çimlenme hangi hormon? ›

Oksinler çeliklerin daldırılarak köklendirilmesinde kullanılan birçok bileşiğin etkili maddesidir. Hücre bölünmesi ve uzamasını, Tohumda uyku halinin kırılmasını ve hızlı çimlenmeyi teşvik ederler.

Oksin hormonu ışığı sever mi? ›

Hücre bölünmesi ve büyümesini sağlar. Hücre ve doku farklılaşmasında etkilidir. Işığı sevmez.

T lenfosit hangi bağışıklık? ›

T lenfositler (timusa bağlı gelişimden sonra adlandırılan T hücreleri) adaptif bağışıklık sisteminin ana bileşenleridir. Enfekte olmuş konakçı hücrelerin yok edilmesinde, sitokinlerin üretilmesinde, diğer bağışıklık hücrelerinin aktivasyonunda ve bağışıklık tepkisinin düzenlenmesinde doğrudan yer alır.

CD4 T lenfosit nedir? ›

Yardımcı T hücreleri (CD4+) bağışıklık yanıtında 'aracı' hücrelerdir. Etkinleştirildiklerinde, hızla çoğalıp sitokinler salarlar ki bu sitokinler efektör lenfosit fonksiyonunu düzenler veya 'yardım eder'. HIV enfeksiyonunun hedeflerinden biri olarak tanınırlar ve CD4+ T hücrelerinindeki azalma AIDS'e yol açar.

Th1 ne üretir? ›

Th1 ve Th2: yardımcı T hücresi yanıtları

Th1 yanıtı makrofajların bakterisidal aktivitesini etkinleştiren, B hücrelerinin antikorları kaplamasına (opsonlamaya) neden olan ve "hücre-aracılı bağışıklığın" önderliğini yapan interferon-gamma üretimiyle karakterize edilir.

Makrofajlar ne işe yarar? ›

Makrofajlar (Yunanca: "büyük-yiyiciler") dokularda bulunan patojenlerin, ölü gözelerin (hücrelerin), hücresel kalıntıların ve vücuttaki yabancı maddelerin yutulmasından sorumlu hücrelerdir. Makrofajlar doğuştan bağışıklık sisteminin bir bölümüdürler.

Vücuttaki kan kaçağı nasıl anlaşılır? ›

Hastalık aktif olduğunda görülen en yaygın belirtiler: tansiyon düşüklüğü, kanın yoğunlaşması, baş dönmesi, karın ağrısı, bulantı, kusma, ayaklarda karında ve vücudun belirli bölgelerinde ödem ve en sonunda şok tablosudur.

Hubris sendromu ne demek? ›

Tanrısal ego olarak da bilinen bu rahatsızlık güç zehirlenmesi ya da kibir sendromudur. Abartılmış gurur, aşırı özgüven, başkalarına hakaret ve kendinden başka herkesin yeteneklerini küçümseme şeklinde karakterize edilen hubris sendromuna sahip bireyler kendilerini birçok açıdan başkalarından üstün görmektedirler.

Calipso sendromu nedir? ›

Kaçış sendromu; ciddi ataklar, aralıklarla tekrarlayan krizler ve benzeri belirtiler ile karakterize bir hastalıktır. Hastalığın temelinde, kılcal damarlarda bulunan sıvı ve birtakım elementlerin bilinmeyen bir nedenle hızlı bir şekilde damar dışına doğru difüzyonunu yatar.

Immün sistem tipleri nelerdir? ›

Bağışıklık yanıtı hücresel tip ve humoral tip olmak üzere iki bölümden oluşur. Hücresel immünitenin temel yapı taşları; lenfosit, monosit, makrofaj, doğal öldürücu (natural killer) hücreler, antijen sunan hücreler vb. olup, humoral immüniteninki ise immün globulinlerdir (secretuar immünite).

Immün sistem nedir ne işe yarar? ›

Bağışıklık sistemi vücudu mikroplara karşı savunan doku ve organlardan meydana gelir. “Bağışıklık”, bu sistemin yapı taşı olan ve lökosit olarak adlandırılan hücrelerin görevidir. Bu hücreler gerek mikroplara saldırarak gerekse onlara karşı bazı toksik maddeler üreterek mücadele eder.

İmmün sistemi ne demektir? ›

Bağışıklık sistemi, çeşitli hücre ve proteinlerin karşılıklı etkileşimi ve ortak çalışması ile vücudu mikroplara karşı koruyan kusursuz bir savunma sistemidir. Bağışıklık sisteminin bütün hücreleri kemik iliğinde ortak bir kök hücreden gelişir ve bu hücreler, proteinler ile birlikte vücudun her yerine dağılmıştır.

İmmün yetmezliği neden olur? ›

Bazı immün yetmezlikler bir nedene bağlı olarak edinsel nedenler ile de gelişebilir. HIV virüsünün neden olduğu AIDS hastalarında olduğu gibi ya da sistemik olarak uzun ve yüksek doz kortikosteroid tedavisi alanlarda, kemoterapi gören kanser hastalarında ve ağır yanıklarda da immün yetmezlik görülebilir.

Kortizol neden bağışıklığı baskılar? ›

Kortizol glikoz taşıyıcılarının hücre yüzeyine doğru hareketini azaltarak insülinin glikozu hücre içine göndermesini de inhibe eder. Bunların hepsi, kanda yüksek miktarda glikoz bulunmasına neden olur. Kortizol düzeyinin yüksek olması, bağışıklık sistemini de kısmen durdurur.

Sitokin bitkide ne işe yarar? ›

Sitokinin. Tohumların gelişimi sırasında oksinle birlikte çalışarak kök ve gövde oluşumunu düzenler. Ayrıca kloroplast oluşmasını sağlayarak yaprakların sararmasını ve yaşlanmayı önler. Hücre bölünmesini uyarır.

Immün sistem neden çöker? ›

Alkol kullanımı, sigara kullanımı, radyasyon maruziyeti, probiyotik eksikliği, kalitesiz uyku, iyi dinlememek, stres yükü fazlalığı, sık antibiyotik kullanımı da bağışıklık sistemimizin zayıflamasında rol oynayan başlıca sebepler arasındadır.

Vücut direnci için hangi vitamin? ›

Vücut direncini artıran vitaminler temelde C, B6, D ve E vitaminleridir. Eksikliğinde vücut direnci hızla düşer ve vücut hastalanmaya yatkın hale gelir. Vücut C vitaminini üretmediği veya stoklamadığı için günlük alımı sağlık için çok önemlidir.

Kan tahlilinde bağışıklık nasıl anlaşılır? ›

Hastadan alınan kan örneğinden lenfositler izole edilir ve laboratuvar ortamında hücre kültürü oluşturulur. Hücre kültüründeki lenfositler sık görülen patojen (mikroplar) ve aşı komponentleri ile uyarılır ve bağışıklık hücrelerinin bu uyarıya yanıtı ölçülür.

Bağışıklık sisteminin zayıf olduğu nasıl anlaşılır? ›

Bağışıklık sisteminin zayıfladığının en önemli göstergesi kişinin sık enfeksiyon geçirmesidir. Örneğin kışın 3-4 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmek zayıf bağışıklık sisteminin en önemli göstergesidir. Genel olarak enfeksiyonlara yatkınlık zayıf bağışıklığı işaret eder.

Bağışıklık sistemini en çok ne güçlendirir? ›

Bağışıklık sistemini güçlendiren vitamin ve mineraller

C vitaminin yanı sıra Omega 3 yağ asitleri (deniz ürünleri), E vitamini (badem, yer fıstığı, fındık), A vitamini, D vitamini, B grubu vitaminler, probiyotikler, selenyum, çinko ve demir gibi mineraller de bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli rol oynamaktadır.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated: 02/12/2023

Views: 6245

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.